Cute Pikachu & Jibanyan Yo-Kai Watch Wallpaper

This super cute desktop wallpaper features Pikachu form Pokemon and Jibanyan from Yo-Kai watch happily together on a pink background. This fan-made artwork is by “Kanacho”.

Cute Pikachu & Jibanyan Yo-Kai Watch Wallpaper Download